Shriman Narayaneeyam

Dashaka 89 | Home | Dashaka 91

हिन्दी


Dashaka 90

वृकभृगुमुनिमोहिन्यम्बरीषादिवृत्ते-
ष्वयि तव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिजैत्रम् ।
स्थितमिह परमात्मन् निष्कलार्वागभिन्नं
किमपि यदवभातं तद्धि रूपं तवैव ॥१॥

वृक-भृगुमुनि- Vrikaasura, sage Bhrigu
मोहिनी-अम्बरीष- (and Thy incarnation as) Mohini and Ambareesh
आदि-वृत्तेषु-अयि etc., (in these) episodes, O Thou!
तव हि महत्त्वं Thy majesty only
सर्व-शर्व-आदि-जैत्रम् (above) all others, including Shiva, supersedes
स्थितम्-इह proved here
परमात्मन् O Supreme Being!
निष्कल-अर्वाक-अभिन्नं Nishkala, Sakala and non-different
किम्-अपि यत्- indescribable which
अवभातं तत् हि shines that alone
रूपं तव-एव Thy form (is) Thine alone

O Supreme Being! The episodes of Vrikaasura, Sage Bhrigu, Thy Mohini Avataar and the Ambareesh episode only proves, here, that Thy majesty and superiority supersedes over all other deities like Shiva and others.Thou are non-different from Thy Nishkala (partless) form and Thy Sakala (part) forms like Shiva, Brahamaa, and shine in an indescribable manner as the essence of all.

मूर्तित्रयेश्वरसदाशिवपञ्चकं यत्
प्राहु: परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् ।
तत्रेश्वरस्तु स विकुण्ठपदस्त्वमेव
त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे ॥२॥

मूर्ति-त्रय-ईश्वर- the Trimurti Ishwara and
सदाशिव-पञ्चकं Sadaashiva (are the) five aspects
यत् प्राहु: which is said (by the Shaivaas)
परात्म-वपु:-एव the Supreme Being alone (Thou)
सदाशिव:-अस्मिन् as Sadaashiva,here,
तत्र-ईश्वर:-तु स and there the Ishwara indeed he
विकुण्ठपद:-त्वम्-एव (in) Vaikuntha residing Thou alone
त्रित्वं पुन:-भजसि three forms again Thou assume
सत्यपदे त्रिभागे in the Satyaloka in three parts

The Shaivaas speak of five aspects with Brahmaa Vishnu Shiva Ishwara and Sadaashiva. Here Sadaashiva is Thy own self the Supreme Being. Thou alone are Ishwara the Lord of Vaikuntha. The three forms of Trinity, Thou alone assume in the three parts of Satyaloka.

तत्रापि सात्त्विकतनुं तव विष्णुमाहु-
र्धाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्ण: ।
सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमोविकार-
चेष्टादिकञ्च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ ॥३॥

तत्र-अपि there also
सात्त्विक-तनुं तव the Saatvic form of Thee
विष्णुम्-आहु:- Vishnu is called
धाता तु Brahmaa indeed
सत्त्व-विरल:- (with) Sattva sparse
रजसा-एव पूर्ण: and Rajas only is full
सत्त्व-उत्कटत्वम्-अपि Sattva in full measure, though
च-अस्ति and is
तम:-विकार- by Tamasa's blemish
चेष्टा-आदिकम्-च activities etc (are)
तव शङ्कर-नाम्नि in Thy Shankara named
मूर्तौ form

The form of Vishnu, among the Trimurti, is a manifestation of pure Sattva. Brahmaa is the manifestation of abundance of Rajas with a trace of Sattva. Whereas, Thy form known as Shankara has an abundance of Sattva but Tamas expresses itself in its activities.

तं च त्रिमूर्त्यतिगतं परपूरुषं त्वां
शर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतो: ।
शंसन्त्युपासनविधौ तदपि स्वतस्तु
त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहु न: प्रमाणम् ॥४॥

तं च त्रिमूर्ति-अतिगतं and Him, the Trimurtis transcending
परपूरुषं त्वां the Supreme Being Thee
शर्व-आत्मना-अपि in Shiva's form also
खलु indeed
सर्वमयत्व-हेतो: encompassing the essence of all, because of (this)
शंसन्ति-उपासन-विधौ describe in the worshipping codes/norms
तत्-अपि स्वत:-तु that too in reality indeed
त्वत्-रूपम्-इति- (are) Thy form, thus (there are)
अति-दृढं many strong
बहु न: प्रमाणम् our proofs

Thou do transcend the Trinity and are the Supreme Being. Thou are the essence of all and Shaivas worship Thee alone as Shiva with worshipping norms, as described. That too is Thy form alone. We have many proofs in support of this truth.

श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु ताव-
त्त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती ।
त्वन्निष्ठमेव स हि नामसहस्रकादि
व्याख्यात् भवत्स्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्ते ॥५॥

श्री शङ्कर:-अपि The great Shakaraachaarya also
भगवान् the Bhagavatpaada,
सकलेषु तावत्- among all the Sakala forms, then,
त्वाम्-एव मानयति to Thee alone gives honour
य:-न हि पक्षपाती who does not favour anyone
त्वत्-निष्ठम्-एव to Thee referring to, alone
स हि नाम-सहस्रक-आदि he indeed , on Sahasranaam etc.,
व्याख्यात् commented on
भवत्-स्तुति-पर:-च and Thy praises singing, inclined to,
गतिं गत:-अन्ते samaadhi attained to, in the end

Bhagavatpaada Shree Shankaraachaarya also, among all the Sakala forms, honours Thy form alone. He who is not of the nature of favouring any one deity has commented on the Sahasranaama etc., referring to Thee alone. In the end he attained samaadhi singing Thy praises.

मूर्तित्रयातिगमुवाच च मन्त्रशास्त्र-
स्यादौ कलायसुषमं सकलेश्वरं त्वाम् ।
ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलूक्त्वा
त्वामेव तत्र सकलं निजगाद नान्यम् ॥६॥

मूर्ति-त्रय-अतिगम्- the Trinity transcending
उवाच च मन्त्र-शास्त्रस्य-आदौ and (he) said, in the beginning of the Mantra Shastra
कलाय-सुषमम् beautiful as the Kalaaya flower (blue lily)
सकल-ईश्वरं त्वाम् the Lord of all, Thee
ध्यानं च निष्कलम्- and meditation on Nish-kala (non-part)
असौ प्रणवे खलु-उक्त्वा he (Shankara) in Pranava, indeed, describing
त्वाम्-एव तत्र सकलं Thee alone there Sakal (in part)
निजगाद न-अन्यम् propounded, not any other

In his famous work of Mantra Shastra, known as Prapanchasaara, Shri Shankara has described Thee as transcending the Trinity - Brahmaa, Vishnu and Mahesh. He has described Thee as a beautiful blue lily and the Lord of all. When he describes the meditation on Nishkala, while dealing with Pranava, he also propounds Thy Sakala form, and of no other deity, Thee as the object of meditation.

समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे
विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते ।
त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागत:
परं पदं ते कथितं न शूलिन: ॥७॥

समस्त-सारे and inclusive of all the gist
च पुराण-सङ्ग्रहे in Puraana Sangraha
विसंशयं unequivocally (without doubt)
त्वत्-महिमा-एव वर्ण्यते Thy supreme greatness alone is described
त्रिमूर्ति-युक्- the Trinity containing
सत्यपद-त्रिभागत: परं the Satyaloka in three parts, transcending,
पदं ते कथितं Thy abofe is described
न शूलिन: not (the abode) of Shiva

In the text of Puraana Sangraha where there is the gist of all the Puraanas,Thy supreme greatness alone is unequivocally described. The Trimurti occupying the Satyaloka in three parts has been depicted. But Thy abode, Vaikuntha has been described as distinct and superior to and so transcending Satyaloka. No reference is made to the abode of Shiva.

यत् ब्राह्मकल्प इह भागवतद्वितीय-
स्कन्धोदितं वपुरनावृतमीश धात्रे ।
तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद
श्रीमाधव: शिवपरोऽपि पुराणसारे ॥८॥

यत् ब्राह्मकल्प इह that which in the Braahmakalpa, here,
भागवत-द्वितीय-स्कन्ध-उदितं (and) in the second Skanda of Bhaagavata, narrated
वपु:-अनावृतम्- that form, revealed
ईश धात्रे O Lord! For Brahamaa
तस्य-एव नाम that form's, alone, name
हरि-शर्व-मुखं Hari, Shiva etc.,
जगाद श्रीमाधव: has been said of, by Shri Maadhavaachaarya
शिव-पर:-अपि who was a devotee od Shiva himself
पुराण-सारे in Puraanasaara

O Lord! Here, at the time of Braahmakalpa, Thou had revealed Thy form to Brahmaa, which is described in the second Skanda of the Bhaagavatam. Maadhavaachaarya, who was himself a votary of Shiva, has referred to that same form with the names Hari, Shiva etc., in Puraanasaara.

ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते
तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या।
व्यासो हि तेन कृतवानधिकारिहेतो:
स्कन्दादिकेषु तव हानिवचोऽर्थवादै: ॥९॥

ये स्व-प्रकृति-अनुगुणा those who by their natural inclination worship Shiva
गिरिशं भजन्ते worship Shiva
तेषां फलं हि दृढया-एव for them the results are by firmness only
तदीय-भक्त्या in their devotion
व्यास:-हि तेन कृतवान्- sage Vyaasa himself has asserted
अधिकार-हेतो: as a benefit for such devotion
स्कन्द-आदिकेषु in the Skanda and other scriptures
तव हानि-वच:- (speaking for) belittling words
अर्थवादै: by way of eulogy

People who by their natural inclination are devoted to worship Shiva, for them, the results (liberation) are achieved by their firmness in their devotion only. In the Skanda and other Scriptures, sage Vyaasa has asserted this, for the benefit of such devotees, with statements that belittle Thee which are to be taken as eulogy.

भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ
त्रेधार्थवादगतय: खलु रोचनार्था: ।
स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादा-
स्त्वत्तामसत्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्या: ॥१०॥

भूत-अर्थ-कीर्ति:- existing facts exaggeration
अनुवाद-विरुद्ध-वादौ in accordance with experience, and contrary to experience, these two methods,
त्रेधा-अर्थ-वाद-गतय: (in all) these three are the modes (of Arthavaada)
खलु रोचन-अर्था: indeed (they are to make) interesting the subject meaning
स्कान्द्-आदिकेषु in the Skaanda and other scriptures
बहव:-अत्र many are here
विरुद्ध-वादा:- contrary statements
त्वत्-तामसत्व- (for example) Thy Taamasic (nature)
परिभूति-उपशिक्षण-आद्या: (Thy) defeat, Thou being instructed by others etc.

Arthavaada has three methods- 1) statements where existing facts are exaggerated, 2)statements are in accordance with experience, 3)statements are contrary to experience. These are used to make the subject matter interesting. In the Skaanda Puraana and other scriptures there are many contrary statements, referring to Thy Taamasic nature, Thy defeat or Thou being instructed by others etc., which are in the category of the third method.

यत् किञ्चिदप्यविदुषाऽपि विभो मयोक्तं
तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव ।
व्यासोक्तिसारमयभागवतोपगीत
क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् ॥११॥

यत्-किञ्चित्-अपि- what little even
अविदुषा-अपि by (me) the ignorant, though
विभो मया-उक्तं O Lord! By me is said
तत्-मन्त्रशास्त्र-वचनादि- that expounded in Mantra Shaastra statements
अभिदृष्टम्-एव is in accordance (to that) only
व्यास-उक्ति-सार-मय- all Vyaasa's sayings' essence contained
भागवत-उपगीत (in) Bhaagavata (where) are sung (Thy excellences)
क्लेशान् विधूय (That Thou) my ailments eradicating
कुरु भक्तिभरं endow firm devotion (to me)
परात्मन् O Supreme Being!

O Supreme Being! Though I am an ignorant man, what little I have said, is in accordance to what is expounded in the Mantra Shaastra. Bhaagavata is the essence of all the sayings of sage Vyaasa and Thy excellences are sung there in. Deign to eradicate my ailments and endow firm devotion to me.

Dashaka 89 | Home | Dashaka 91