Shriman Narayaneeyam

Dashaka 69 | Home | Dashaka 71

हिन्दी


Dashaka 70

इति त्वयि रसाकुलं रमितवल्लभे वल्लवा:
कदापि पुरमम्बिकामितुरम्बिकाकानने ।
समेत्य भवता समं निशि निषेव्य दिव्योत्सवं
सुखं सुषुपुरग्रसीद्व्रजपमुग्रनागस्तदा ॥१॥

इति त्वयि in this manner (when) Thou
रस-आकुलं in bliss immersed
रमित-वल्लभे were entertaining the Gopikaas
वल्लवा: कदापि (at that time) the Gopas once
पुरम्-अम्बिका-कमितु:- (to) the temple of Ambikaa's husband (Shiva)
अम्बिका-कानने in the Ambika (named) forest
समेत्य भवता समं going along with Thee
निशि निषेव्य in the night having performed
दिव्य-उत्सवं the divine festival
सुखं सुषुपु:- happily slept
अग्रसीत्-व्रजपम्- swallowed Nanda Gopa
उग्रनाग:-तदा a fierce snake then

In this manner, as Thou were entertaining the Gopikaas and they were immersed in bliss, the Gopas went to the temple of Lord Shiva, Ambikaa's (Paarvati's) husband. Thou went along with them to the temple which was in the forest named Ambikaa. After the divine festival had been performed, they all slept happily in the night. Then a fierce snake swallowed Nanda Gopa.

समुन्मुखमथोल्मुकैरभिहतेऽपि तस्मिन् बला-
दमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तै: ।
तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य पस्पर्श तं
बभौ स च निजां तनुं समुपसाद्य वैद्यधरीम् ॥२॥

समुन्मुखम्- who was looking up
अथ-उल्मुकै:- then with burning logs of wood
अभिहते-अपि-तस्मिन् being thrashed even, he
बलात्-अमुञ्चति from his hold did not release
भवत्-पदे न्यपति on Thy feet fell (the Gopas)
पाहि पाहि-इति तै: save save, thus by them (was said)
तदा खलु then indeed
पदा भवान् by foot Thou
समुपगम्य going near
पस्पर्श तं touched him
बभौ स च became he and
निजां तनुं his own body
समुपसाद्य attaining
वैद्यधरीम् Vidyaadharee (form)

The fierce snake was looking up. In spite of being thrashed with burning logs of wood, it did not loose hold of his prey. The Gopas fell on Thy feet and prayed for protection. Then indeed Thou went near and touched him with Thy foot, and he became his own body and attained the former form of Vidyaadharee.

सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहं
मुनीन् क्वचिदपाहसं त इह मां व्यधुर्वाहसम् ।
भवत्पदसमर्पणादमलतां गतोऽस्मीत्यसौ
स्तुवन् निजपदं ययौ व्रजपदं च गोपा मुदा ॥३॥

सुदर्शनधर प्रभो Wielder of Sudarshana, O Lord!
ननु सुदर्शन-आख्य:- indeed Sudarshana named
अस्मि-अहं am I
मुनीन् क्वचित्- the sages once
अपाहसं (I) ridiculed
ते-इह मां they here me
व्यधु:-वाहसम् made a python
भवत्-पद- Thy feet
समर्पणात्- by contact
अमलतां गत:-अस्मि purification reached (have) I
इति-असौ स्तुवन् thus he praising
निजपदं ययौ (to) his own abode went
व्रजपदं च and to Vraja
गोपा मुदा the Gopas (went) happily

O Lord! Wielder of Sudarshana! I am Sudarshana by name. Having sinned the sages for ridiculing them, they cursed me to remain here as a python. I have reached purification by the touch of Thy feet.' Thus praising Thee, he went back to his abode, while the Gopas also happily returned to Vraja.

कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि स्त्रीजनै-
र्जहार धनदानुग: स किल शङ्खचूडोऽबला: ।
अतिद्रुतमनुद्रुतस्तमथ मुक्तनारीजनं
रुरोजिथ शिरोमणिं हलभृते च तस्याददा: ॥४॥

कदापि खलु once indeed
सीरिणा विहरति with Balaraam strolling about
त्वयि स्त्रीजनै:- when Thou were (and) with the women folk
जहार धनद-अनुग: kidnapped, Kuber's emissary
स किल he indeed
शङ्खचूड:- Shankhachooda
अबला: the women
अतिद्रुतम्- very hastily
अनुद्रुत:-तम्-अथ (Thou) pursuing him, then
मुक्त-नारी-जनम् releasing the women folk
रुरोजिथ (Thou) killed him
शिरोमणिम् (and) the crest pearl
हलभृते च to Balaraam and
तस्य-अददा: his (Shankhacooda's) gave

Once indeed in Balaraam's company and with the women folk Thou were strolling about. Shankhachooda, an emissary of Kubera, kidnapped the women. Thou hastily pursued him and killed him and liberated the women. Thou gave the crest pearl of Shankhachooda to Thy brother Balaraam.

दिनेषु च सुहृज्जनैस्सह वनेषु लीलापरं
मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादामृतम् ।
भवन्तममरीदृशाममृतपारणादायिनं
विचिन्त्य किमु नालपन् विरहतापिता गोपिका: ॥५॥

दिनेषु च and all during the day
सुहृत्-जनै:-सह with the friends
वनेषु लीलापरं in the forest engaged in play
मनोभव-मनोहरं enchanting Cupid
रसित-वेणु- lusciously, the flute's
नाद-अमृतम् notes flowing like nectar
भवन्तम्- Thee
अमरी-दृशाम्- to the celestial damsels' sight
अमृत-पारणा-दायिनं nectar drink giving
विचिन्त्य thinking about (all this)
किमु न-आलपन् what all did not lament
विरह-तापिता separation pangs suffering
गोपिका: the Gopikaas

During the day Thou were engaged in play with friends in the forest. Enchanting even Cupid, Thou played the flute with luscious notes flowing like nectar. Thy sight was like a drink of nectar to the eyes of the celestial damsels. Thinking about all this the Gopikaas suffered pangs of separation and what all lamentations did they not give in to.

भोजराजभृतकस्त्वथ कश्चित् कष्टदुष्टपथदृष्टिररिष्ट: ।
निष्ठुराकृतिरपष्ठुनिनादस्तिष्ठते स्म भवते वृषरूपी ॥६॥

भोजराज-भृतक:- Kamsaa's emissary
तु-अथ कश्चित् then some one
कष्ट-दुष्ट- cruel and evil
पथ-दृष्टि:-अरिष्ट: ways looking for, (named) Arishta
निष्ठुर-आकृति:- terrific in appearance
अपष्ठु-निनाद:- (and) horrible bellowings
तिष्ठते स्म भवते stood before Thee
वृषरूपी in the form of a bull

Once, some emissary of Kansa, always looking for ways to do cruel and evil deeds, Arishta by name, terrific in appearance, bellowing horribly, in the form of a bull stood before Thee.

शाक्वरोऽथ जगतीधृतिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रदधान: ।
पङ्क्तिमाशु परिघूर्ण्य पशूनां छन्दसां निधिमवाप भवन्तम् ॥७॥

शाक्वर:-अथ (this) bull then
जगती-धृति-हारी (who was) the world's peace plunderer
मूर्तिम्-एष in a form, he
बृहतीं प्रदधान: (which was) huge assumed
पङ्क्तिम्-आशु the herd soon
परिघूर्ण्य driving away
पशूनां of the cows
छन्दसाम् निधिम्- of the Veda's repository (Thee)
अवाप भवन्तम् approached Thee

Then this bull who was the plunderer of the peace of the world, he assumed a form which was huge and driving away the herds of cows, soon approached Thee who are repository of Vedas.

तुङ्गशृङ्गमुखमाश्वभियन्तं संगृहय्य रभसादभियं तम् ।
भद्ररूपमपि दैत्यमभद्रं मर्दयन्नमदय: सुरलोकम् ॥८॥

तुङ्ग-शृङ्ग-मुखम्- raising the horns and head
आशु-अभियन्तं hastily rushing
संगृहय्य रभसात्- catching swiftly
अभियं तम् fearlessly, him
भद्र-रूपम्-अपि (who was) in an auspicious form, though
दैत्यम्-अभद्रम् (he was) an Asura inauspicious
मर्दयन्-अमदय: killing, (Thou) delighted
सुरलोकम् the gods

Raising his horns and head he was rushing hastily towards Thee. Thou caught hold of him swiftly and fearlessly who was an inauspicious Asura, though he was in an auspicious form of a bull. Thou then crushed him to death and so delighted the gods.

चित्रमद्य भगवन् वृषघातात् सुस्थिराऽजनि वृषस्थितिरुर्व्याम् ।
वर्धते च वृषचेतसि भूयान् मोद इत्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् ॥९॥

चित्रम्-अद्य surprisingly now (today)
भगवन् O Lord!
वृष-घातात् by the bull's killing
सुस्थिरा-अजनि very firm has become
वृष-स्थिति:- the righteousness (Dharma's) status
उर्व्याम् on the earth
वर्धते च and is increasing
वृष-चेतसि in Indra's mind
भूयान् मोद great joy
इति-अभिनुत:-असि thus praised were
सुरै:-त्वम् by the gods Thou

"O Lord! It is amazing that today by the killing of the bull, the status of righteousness (Dharma) is strengthened on the earth. The great joy in Indra's mind is also enhanced." Thus Thou were praised by the gods.

औक्षकाणि परिधावत दूरं वीक्ष्यतामयमिहोक्षविभेदी ।
इत्थमात्तहसितै: सह गोपैर्गेहगस्त्वमव वातपुरेश ॥१०॥

औक्षकाणि O bulls
परिधावत दूरं run away far
वीक्ष्यताम्- see
अयम्-इह- this here
उक्षविभेदी the bull slayer
इत्थम्-आत्त-हसितै: thus making jokes
सह गोपै:- with the Gopas
गेहग:-त्वम्- went home Thou
अव वातपुरेश save me O Lord of Guruvaayur

O bulls! Run far away. See here is this slayer of bulls.' Thou went home with the Gopas who were joking in this manner. O Lord of Guruvaayur! Save me.

Dashaka 69 | Home | Dashaka 71